Follow us on Facebook

  • Respect for tradition

  • Thirsty for innovation

Selecteer taal

Algemene voorwaarden (facturen)

Facturen zijn contant te betalen te Michelbeke op de gemeenschappelijk zetel of door overschrijving op de op factuur vermelde rekening.

Bij niet-betaling is van rechtswege een interest verschuldigd van 5% per maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

We zijn gerechtigd, onverminderd de uitoefening van welkdanige andere rechten aanspraak te maken op een schadevergoeding in geval van laattijdige betaling van huidige factuur. De schade wordt begroot op 10% van het factuurbedrag met een minimum van €250 en een maximum van €2500.

Facturen dienen geprotesteerd te worden binnen de 7 dagen per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van de venootschap. Na deze termijn wordt de huidige factuur als definitief aangenomen wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Voor iedere betwisting aangaande huidige factuur zijn alleen de rechtbanken en hoven te Gent bevoegd.

close menu